Privacyverklaring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tejas salon, Mosselbank 114, 9120 Vrasene, vanaf Augustus 2018, Kallobaan 52, 9120 Beveren Waas, BE 0892.612.509, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de confidentialiteit van deze gegevens en uw privacy.

Tejas salon is een schoonheidssalon en verstrekt Ayurvedisch gezondheidsadvies. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.tejassalon.be en op alle relaties tussen het schoonheidssalon en haar (potentiële) klanten.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u ons contacteren op ann@tejassalon.be

Verwerkingsdoeleinden
Tejassalon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:
(potentiële) klanten bij reserveringen van behandelingen zoals deze genoemd op onze website tejassalon.be, alsook de Ayurvedische anamneses of consulten.
klanten die Tejassalon bezoeken en daarbij een rekening af te rekenen hebben.
klanten die een abonnement voor een aantal behandelingen willen aanschaffen.
(potentiële) Klanten die op de hoogte gehouden willen gehouden worden van onze nieuwsbrief, verjaardagkorting of promoties wensen te ontvangen.
Gegevens van leveranciers voor bestellingen en boekhoudkundige verwerking van leveringen.

Rechtsgronden van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bij de rechtsgrond op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere personen in de medische sector of paramedische sector. Dit slechts enkel op verzoek en met toestemming van de klant.
Tejas salon garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bescherming van gegevens
Tejas salon heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs-) maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Bij gegevensbewaring voor direct marketingdoeleinden via mail zullen persoonsgegevens worden verwijderd wanneer verzonden berichten gedurende twee opeenvolgende jaren niet worden geopend door de geadresseerde.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ann@tejassalon.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Tejas salon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging treedt in werking vanaf publieke publicatie op de website.

facebook: alle acties die worden meegedeeld

website tejassalon.be:

home

behandelingen

over Tejas

Acties

contact

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]