Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden – Tejas salon cadeaubonnen

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Art. I – Bindende kracht
Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen Ann Neels (Tejas Salon) (met zetel te B-9120 Beveren, Kallobaan 52 – ondernemingsnummer BE0892612509) en de Klant.
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de
overeenkomst.
Art. II – Uitvoeringsmodaliteiten
Tejas Salon beheert een online systeem waarbij de Klant een cadeaubon aankoopt en deze automatisch na betaling via e-mail of per post, afhankelijk van de voorkeur van de Klant, ontvangt.
De cadeaubon kan enkel worden uitgereikt indien de Klant beschikt over een correct e-mailadres of postadres.
Elke cadeaubon wordt bij gebruik ontwaard en kan dus slechts één keer gebruikt worden.
De cadeaubon is één jaar geldig.
Art. III – Aansprakelijkheid
Tejas Salon kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de Klant of de Begunstigde door de eigen fout of nalatigheid en dat slechts ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.
Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en ten aanzien van de niet-consument geldt een vervaltermijn van 1 jaar vanaf de aankoop van de cadeaubon.
Tejas Salon is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de Klant betaalt met de aangekochte cadeaubon.
Tejas Salon is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres of postadres van zichzelf en/of de begunstigde invoert. Bovendien draagt Tejas Salon geen enkele verantwoordelijkheid indien de cadeaubon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.
Tejas Salon is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. Tejas Salon doet hiervoor beroep op de professionele diensten van Mollie ter verzekering van de veiligheid van online betalingen.
Art. IV – Overmacht
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of imprevisie.
Art. V – Bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van Tejas Salon bevoegd.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.